V predchádzajúcom článku sme spomenuli niekoľko dôležitých noviniek, s ktorými musia podnikatelia počítať v roku 2019. Teraz sa povenujeme ďalším, viac orientovaným na oblasť daní.

 

Povinnosť zložiť zábezpeku na DPH – Zrušená

Od 01. 01. 2019 sa ruší povinnosťpodnikateľov zložiť zábezpeku na daň. Zároveň sú zrušené všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred koncom roka 2018, pri ktorých ešte neuplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky. Daňový úrad túto zábezpeku vráti najneskôr do konca februára, v prípade ak nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani.

 

Zníženie sadzby DPH na ubytovanie

Od 01. 01. 2019 sa znižuje sadzba DPH na všetky typy ubytovacích služieb na 10% z pôvodných 20%. Cieľom je zvýšiť rozvoj cestovného ruchu na území SR. Týka sa to hotelov a podobných ubytovacích služieb, turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích služieb, táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ale aj ostatných ubytovacích služieb ako ubytovanie v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov.

 

Zdaňovanie vybraných digitálnych služieb

V schválenej novele zákona o DPH je aj zmena pre poskytovateľov vybraných digitálnych služieb nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte EÚ.

Pôvodne sa museli osoby poskytujúce vybrané digitálne služby registrovať v každom jednom členskom štáte, kde bol ich zákazník. Tu museli aj daň platiť. Od 01. 01. 2019 je zavedený obratový limit 10 000 €, do ktorého nie je nutná registrácia v danom členskom štáte. Miestom dodania týchto služieb sa rozumie SR.

 

Koniec dvojitému plateniu DPH

V niektorých prípadoch dochádzalo k dvojnásobnému plateniu DPH, kedy kupujúci nemal právo na odpočet DPH z vystaveného dokladu elektronickou registračnou pokladnicou. Týkalo sa to konkrétne určených tovarov z oblasti poľnohospodárskych plodín či výrobkov zo železa.

Po zmene bude mať  kupujúci právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie. Tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa sa neuplatňuje pri predaji tovarov z maloobchodných predajní, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t. j. doklad z ERP do 1 000 € v hotovosti alebo do 1 600 € kartou, alebo inú faktúru, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €.

 

Zdaňovanie kryptomien

Kryptomenami (resp. Virtuálnymi menami) sú napríklad bitcoin, ether a iné. Novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje zdaňovanie virtuálnych mien je platná už od 01. 10. 2018. Hovorí o tom, že príjem plynúci z predaja virtuálnej meny sa považuje za predmet dane, ktorý nie je od dane oslobodený. Je teda považovaný za zdaniteľný príjem, ktorý sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období.

 

Daň z neživotného poistenia

Bola zavedená nová daň z neživotného poistenia vo výške 8%, ktorá nahrádza pôvodný 8% odvod. Dôležité je si uvedomiť, že sa vzťahuje na všetky zmluvy neživotného poistenia spravované poisťovňami, uzavreté aj v minulosti. Daň je splatná štvrťročne, pričom poisťovniam vznikajú nové administratívne úkony, čo môže znamenať zvyšovanie cien.